Všeobecné informácie

INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.

Nižšie uvádzame informácie, ktoré je podnik poskytujúci elektronické komunikačné služby a siete povinný zverejňovať na základe § 83 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 2 ods. 1, 2 a 3 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, v znení Všeobecného povolenia č. 1/2019, vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej „Všeobecné povolenie“), pri zohľadnení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu.

Pojmy použité v tomto dokumente, ktoré tu nie sú definované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované alebo použité vo Všeobecných podmienkach.

a) Identifikačné údaje Podniku.
 • Obchodné meno : HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Sídlo: Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina
 • Identifikačné číslo (IČO): 36 373 303
 • Registrácia v obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10485/L
 • Štatutárni zástupcovia: Ing. Jana Vicová, konateľka, Vladislav Heczko, konateľ
b) Rozsah ponúkaných služieb.

Podnik ponúka široký rozsah služieb pevnej elektronickej komunikačnej siete, zahŕňajúci služby prístupu k sieti internet, služby internetovej televízie, služby prenájmu okruhov a prenosu dát a iné elektronické komunikačné služby.

Podrobnosti o ponuke služieb sú k dispozícii na webovom sídle Podniku www.bluenet.sk a v obchodných priestoroch Podniku – HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o., Rajecká 17/2806, 010 01 Žilina.

c) Štandardné zmluvné podmienky (vrátane prípadného minimálneho trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej ukončenia).

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb pozostávajú z

 • návrhu na uzavretie zmluvy (vzoru zmluvy/objednávky),
 • zhrnutia zmluvy,
 • Všeobecných podmienok pre poskytovanie príslušnej verejnej služby (ďalej ako „Všeobecné podmienky“),
 • prípadne ďalších dokumentov, na ktoré zmluva odkazuje (napríklad cenníky, tarify a osobitné podmienky).

Zmluva obsahuje aj dohodu o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť resp. doba určitá), informáciu o spôsoboch jej ukončenia a ďalšie informácie v zmysle § 84 Zákona. Cena služby môže byť stanovená priamo v zmluve alebo odkazom na tarifu (cenník).

Všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy o poskytovaní príslušnej služby, obsahujú o.i. práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, reklamačný poriadok, mechanizmy na urovnanie sporov, informácie o zmenách podmienok, služby servisu a podpory, informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr a ďalšie informácie.

Aktuálne znenie týchto dokumentov je dostupné na webovom sídle Podniku v sekcii https://www.bluenet.sk/dokumenty/ a prostredníctvom kontaktného miesta Podniku.

d) Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb (vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných
štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami).

Štandardné ceny vrátane všetkých cenových položiek, štandardných zliav, osobitných a cielených systémov taríf sú stanovené v cenníkoch/tarifách jednotlivých služieb. Informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami sú zverejnené v aktuálnom znení príslušného cenníka koncových zariadení. Aktuálne znenie týchto dokumentov je zverejnené na Webovej stránke Podniku: https://www.bluenet.sk/dokumenty/.

e) Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie.

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií služieb a Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií Tovaru je súčasťou Všeobecných podmienok príslušnej služby, ktorých aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle Podniku v sekcii https://www.bluenet.sk/dokumenty/.

f) Druhy ponúkaných servisných služieb.

Aktuálne servisné služby poskytované Podnikom:

 • odstraňovanie porúch služieb a zariadení, a to buď servisným zásahom na mieste alebo vzdialeným prístupom,
 • technická podpora,
 • administratívna podpora,
 • poskytovanie informácií o produktoch a službách,
 • reklamačné služby,
 • predaj produktov.

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované Podnikom sú zverejnené na webovom sídle Podniku: https://www.bluenet.sk/dokumenty/.

g) Mechanizmy riešenia sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik, pričom musí byť zrejmé, či sa jedná o zákonné mechanizmy riešenia sporov, mechanizmy riešenia sporov prostredníctvom nezávislej osoby podľa osobitného predpisu alebo mechanizmy na riešenie sporov vedené podnikom.

Mechanizmy riešenia sporov sú súčasťou Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle Podniku v sekcii https://www.bluenet.sk/dokumenty/.

V prípade sporu medzi Podnikom a Účastníkom je Účastník oprávnený obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu s Podnikom, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie služieb alebo so spôsobom jej vybavenia, o čom je informovaný aj v Reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou Všeobecných podmienok.

Osoba, ktorá je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnená predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. zamietla alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadrila k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. porušila jeho práva.

Spotrebiteľ predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je orgánom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb; v ostatných prípadoch je orgánom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk.

h) Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania.

Podnik bude informovať o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa služieb alebo ich používania spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach, ktorých aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle Podniku v sekcii
https://www.bluenet.sk/dokumenty/.

i) Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb a uplatňované politiky spravodlivého užívania (spomalenie prenosovej rýchlosti alebo iné obmedzenia po prekročení dátového limitu).

„Proklamovaná rýchlosť“ sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu je rýchlosť sťahovania a odosielania dát v rámci nezaťaženej prístupovej linky a je uvedená v marketingových materiáloch a cenníku Podniku.

„Maximálna rýchlosť“ sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu je rýchlosť sťahovania a odosielania dát v rámci nezaťaženej prístupovej linky, pri ktorej Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne. Ak nie je v Zmluvných dokumentoch uvedené inak, za Maximálnu rýchlosť sa považuje Proklamovaná rýchlosť. Maximálna prenosová rýchlosť je dosiahnuteľná rýchlosť výlučne v sieti Podniku. Dosiahnutie tejto rýchlosti Podnik koncovým užívateľom negarantuje.

„Bežne dostupná rýchlosť“ sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu je rýchlosť v rámci nezaťaženej prístupovej linky, ktorá je 70% z Maximálnej rýchlosti a u ktorej sa predpokladá, že ju Účastník bude mať k dispozícii počas 80% dennej doby.

„Minimálna rýchlosť“ sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu je rýchlosť v rámci nezaťaženej prístupovej linky, ktorá je 20% z Maximálnej rýchlosti a u ktorej sa predpokladá, že túto alebo vyššiu rýchlosť bude mať Účastník trvalo k dispozícii.

V prípade akejkoľvek nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu a Minimálnou rýchlosťou môže Účastník podať reklamáciu postupom uvedeným v Reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle Podniku v sekcii https://www.bluenet.sk/dokumenty/.

Parametre riadenia prevádzky vo vlastnej sieti podniku služieb: P2P

Podnik neuplatňuje žiadne riadenie prevádzky siete a neobmedzuje účastníka v používaní P2P sieti.

Parametre riadenia prevádzky vo vlastnej sieti podniku služieb: WIFI/AIRMAX/TERRA/LTE a Optický Internet

Typ prevádzky Smer prevádzky Prevádzka Poznámka
UDP:53 Od zákazníka Čiastočne blokovaná Bezpečnostný DNS
TCP:25 Od zákazníka Blokovaná SMTP
TCP: 10157-10163 K zákazníkovi Blokovaná Rezervované porty

Podnik môže dočasne uplatniť riadenie prevádzky formou obmedzenia alebo blokovania odchádzajúcej prevádzky na port nezabezpečenej elektronickej pošty – SMTP port 25 za účelom zachovania integrity a bezpečnosti siete a služieb z dôvodu šírenia nevyžiadaných správ elektronickej pošty vrátane počítačových vírusov a podvodných správ prostredníctvom tohto portu, keďže takéto šírenie následne obmedzuje používanie služieb inými účastníkmi a predstavuje bezpečnostné riziko. Opatrenie môže byť uplatnené v prípade, ak by v dôsledku šírenia nevyžiadanej elektronickej pošty dochádzalo k narušeniu prevádzky siete a poskytovania služieb pre väčší rozsah účastníkov, len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu potrebnú na odstránenie tohto stavu, pričom Podnik bude o zavedení opatrenia informovať zverejnením v tomto dokumente na webovom sídle Podniku.

Podnik odporúča, aby Účastníci používali pre odosielanie elektronickej pošty zabezpečené spojenie poskytované cez iné porty, štandardne podporované poskytovateľmi služieb elektronickej pošty (port 587 príp. 465), podľa inštrukcií týchto poskytovateľov.

j) Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené.

Podnik neposkytuje osobitné produkty, služby a funkcie pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím.

k) Informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

Podnik poskytuje informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb prostredníctvom infolinky 0948 121 759, vo Všeobecných podmienkach a v príslušných cenníkoch Služieb. O používanie Služby sa môže uchádzať každý záujemca.

l) Informácie o obmedzeniach týkajúcich sa používania koncových zariadení.

Podnik nezavádza žiadne obmedzenia na používanie Podnikom dodaných koncových zariadení účastníka ktoré na základe výslovného zmluvného dojednania zmluvných strán prechádzajú do vlastníctva Účastníka.

Koncové a technické zariadenia HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o., ktoré ako súčasť služby sú vo vlastníctve Podniku, zostávajú v správe Podniku, Účastník nemá právo administratívneho prístupu a konfigurácie týchto zariadení, okrem bežného používania v rámci služby, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

Účastník je oprávnený pre poskytovanú službu prístupu k internetu používať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, disponujúce rozhraním, ktoré zodpovedá užívateľskému rozhraniu služby (typicky Ethernet).

m) Informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr.

Jednou zo základných povinností účastníkov v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách je povinnosť uhrádzať riadne a včas úhrady za poskytnuté služby. Za riadnu a včasnú úhradu sa považuje úhrada faktúry so správnymi identifikačnými údajmi (najmä špecifický symbol), ktorá je pripísaná na bankový účet Podniku najneskôr v deň splatnosti faktúry.

V prípade, ak faktúra nebude uhradená včas, Podnik upozorní Účastníka na túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou, hlasovým volaním, SMS správou alebo e-mailom. V prípade oneskorenia s úhradou faktúry spojeného s potrebou zaslania upomienky môže byť v súlade so Všeobecnými podmienkami Účastníkovi

Podnikom účtovaná sankcia vo forme poplatku vo výške podľa platného cenníka služieb. Zároveň Podniku vzniká právo účtovať úroky z omeškania v zmysle platných Všeobecných podmienok.

Ak Účastník neuhradí faktúru ani po uplynutí dodatočnej lehoty 5 dní od upozornenia zo strany Podniku, Podnik má právo pristúpiť k prerušeniu alebo k obmedzeniu poskytovania služieb. V takomto prípade môže dôjsť zároveň k účtovaniu poplatku za obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb vo výške podľa platného cenníka služieb.

Ak Účastník neuhradí faktúru ani do 45 dní po jej splatnosti, Podnik má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

Podrobnejšie informácie k úhrade cien za služby a faktúram a platbám sú uvedené na webovom sídle Podniku v sekcii
https://www.bluenet.sk/dokumenty/.

n) Spätný zber elektroodpadu a batérií.

Miestom spätného zberu pre elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory je v sídle spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. na Rajeckej ceste 17/2806 v Žiline.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. (ďalej len „Všeobecné podmienky“) vydané v súlade so zákonom NR SR č.452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (služby poskytované prostredníctvom pevných sietí)

1.1

HMZ RÁDIOKONUNIKÁCIE, spol. s r.o. so sídlom Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina, IČO 36 373 303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10485/L, je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) a v rozsahu licencie udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Licencia“) na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení. HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť HMZ“) je telekomunikačným podnikom. Spoločnosť HMZ je oprávnená poskytovať elektronické komunikačné služby a elektronické komunikačné siete na celom území Slovenskej republiky.

1.2

Zmluva je zmluva o poskytovaní verejných služieb spolu s dodatkami a osobitnými dohodami, na základe ktorej sa spoločnosť HMZ zaväzuje pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka na verejnú elektronickú komunikačnú sieť spoločnosti HMZ a poskytovať Účastníkovi dohodnuté Služby a Účastník sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie pripojenia na verejnú elektronickú komunikačnú sieť spoločnosti HMZ a využívanie Služieb. Každý ďalší vzťah, ktorý vznikne medzi spoločnosťou HMZ a Účastníkom po uzavretí Zmluvy a ktorého predmetom je poskytovanie Služieb spoločnosťou HMZ Účastníkovi podľa týchto Všeobecných podmienok, sa považuje za dodatok k Zmluve (ďalej len „Zmluva“).

1.3

Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiadala spôsobom podľa týchto Všeobecných podmienok spoločnosť HMZ o uzatvorenie Zmluvy na poskytovanie Služby.

1.4

Účastník je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená objednávať a používať Služby spoločnosti HMZ, ktorá je na základe Zmluvy vo vzťahu so spoločnosťou HMZ. Účastník je koncový užívateľ, ktorý používa verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby.

1.5

Zodpovedný zástupca Účastníka je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene Účastníka vo všetkých úkonoch súvisiacich s uzatvorením Zmluvy, jej zmenami a vo všetkých úkonoch súvisiacich s poskytovaním Služieb podľa týchto Všeobecných podmienok, a to na základe platných právnych predpisov alebo na základe osobitného písomného splnomocnenia od Účastníka.

1.6

Kontaktná osoba je osoba na strane Účastníka, s ktorou bude spoločnosť HMZ, resp. jej subdodávatelia v priamom kontakte pri Zriaďovaní pripojenia a počas poskytovania Služby. Účastník je pritom povinný oznámiť kontaktné údaje tejto Kontaktnej osoby spoločnosti HMZ a zároveň zabezpečiť, aby Kontaktná osoba bola počas Zriaďovania pripojenia a počas poskytovania Služby k dispozícii spoločnosti HMZ podľa jej pokynov. Identifikačné údaje Kontaktnej osoby sú uvedené v Objednávke.

1.7

Zriadenie pripojenia predstavuje súhrn úkonov, ktorých vykonanie zabezpečuje spoločnosť HMZ a po vykonaní ktorých je možné pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka ku Koncovému bodu okruhu v mieste identicky špecifikovanom Účastníkom (napr. budova, objekt, pozemok identifikované súpisným, resp. parcelným číslom) v Objednávke, t.j. po vykonaní ktorých je možné vykonať Pripojenie. Zriadenie pripojenia zahŕňa nastavenie technických parametrov Siete a v prípade, že je to potrebné, aj zriadenie a prenájom Prístupového okruhu a inštaláciu Zariadení alebo ich obstaranie.

1.8

Pripojením sa pre účely Zmluvy rozumie úkon, nasledujúci po vykonaní Zriadenia pripojenia, a na základe ktorého je koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka pripojené ku Koncovému bodu okruhu. Na základe Pripojenia Účastník môže využívať Služby poskytované spoločnosťou HMZ podľa Zmluvy a v súlade so Všeobecnými podmienkami.

1.9

Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „Sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení prevádzkovaných spoločnosťou HMZ na základe Licencie a používaných na prenos dát a poskytovanie Služby v súlade s Licenciou. Rozhraniami Siete sú jej koncové body, v ktorých je Sieť pripojená k iným verejným elektronickým komunikačným sieťam a systémom zriaďovaným, resp. prevádzkovaným inými prevádzkovateľmi a v ktorých sú k nej cez Prístupové okruhy pripojení Účastníci. Súčasťou Siete je aj riadiace a dohľadové stredisko Siete spoločnosti HMZ (ďalej len „Stredisko“).

1.10

Služba alebo Služby pozostávajú zo širokopásmovej dátovej služby a s ňou spojenými inými doplnkovými a ostatnými telekomunikačnými službami (produktmi) poskytovanými na technologickej báze dátovej služby, ako aj ďalšie produkty, ktorých predmetom je prenos dát prostredníctvom Siete spoločnosti HMZ v kvalite a za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach a v Zmluve. Služby poskytuje spoločnosť HMZ Účastníkovi v súlade so Všeobecnými podmienkami za sadzby uvedené v aktuálnom Cenníku služieb spoločnosti HMZ, a to na základe Licencie, Zmluvy a Všeobecných podmienok, prípadne osobitných dohôd. Súčasťou poskytovania Služieb nie je predaj koncového telekomunikačného zariadenia, ak nie je dohodnuté inak.

1.11

Objednávka je formulár spoločnosti HMZ, na základe ktorého si Účastník objednáva poskytovanie Služby a definuje svoju požiadavku na Zriadenie pripojenia, zrušenie alebo preloženie Služby, definuje parametre Služby alebo ich zmenu, definuje Prístupový okruh, určuje umiestnenie Koncového bodu okruhu, stanovuje technickú charakteristiku a špecifikáciu Služby. Objednávka taktiež obsahuje údaje o Účastníkovi, predbežný dátum Zriadenia pripojenia, ako aj iné údaje podľa pokynov spoločnosti HMZ potrebné pre Zriadenie pripojenia. Okrem vyššie uvedeného, Objednávka musí obsahovať údaje špecifikujúce, či sa pri Zriadení pripojenia majú využiť existujúce Vnútorné rozvody a aj údaje o tom, kto je ich vlastníkom alebo správcom a súhlas vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadený koncový bod pripojenia. Objednávka sa po jej akceptácii spoločnosťou HMZ stáva ako dodatok k Zmluve jej neoddeliteľnou súčasťou

1.12

Požiadavka na obhliadku je úkon spoločnosti HMZ, na základe ktorého spoločnosť HMZ preveruje možnosť technickej realizácie zriadenia pripojenia Účastníka, resp. Záujemcu v zmysle jeho technických požiadaviek. Tento úkon si spoločnosť HMZ vyhradzuje pred podpisom Zmluvy.

1.13

Cenník je aktuálna tarifa Služieb a/alebo Doplnkových služieb spoločnosti HMZ. Obsahuje úpravu cien za poskytované Služby, príplatkov a bezplatne poskytovaných Služieb, ako aj podmienky, za ktorých sa tieto sadzby uplatňujú. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

1.14

Odovzdávací/inštalačný protokol je listina potvrdzujúca Zriadenie pripojenia a identifikuje Zariadenia spoločnosti HMZ, prostredníctvom ktorých spoločnosť HMZ poskytuje dohodnutú Službu a ktoré boli odovzdané Účastníkovi do užívania v súvislosti so zriadeným Prístupovým okruhom. Odovzdávací protokol obsahuje aj skutočný dátum Aktivácie Služby. Za Účastníka podpisuje Odovzdávací protokol Účastník alebo Kontaktná osoba.

1.15

Prístupový okruh je telekomunikačný okruh, ktorý slúži alebo má slúžiť na pripojenie koncového telekomunikačného zariadenia Účastníka k Sieti za účelom poskytovania Služieb. Prístupový okruh je špecifikovaný v Objednávke. Súčasťou prístupového okruhu môže byť aj prenajatý telekomunikačný okruh, ktorý má spoločnosť HMZ prenajatý od iného telekomunikačného operátora za účelom realizácie a poskytovania Služieb Účastníkovi.

1.16

Virtuálny okruh je telekomunikačný okruh, ktorý umožňuje prenos dát medzi jeho koncovými bodmi a je tvorený súborom technických a sieťových prostriedkov.

1.17

Koncovým bodom okruhu je fyzické rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickými, elektrickými a protokolovými vlastnosťami, na ktoré sa pripája koncové telekomunikačné zariadenie. Koncovým bodom okruhu môže byť aj rozhranie s inými telekomunikačnými sieťami prevádzkovanými inými prevádzkovateľmi, ako je telekomunikačná sieť spoločnosti HMZ.

1.18

Zariadenie alebo Zariadenia sú telekomunikačné zariadenia, ktoré slúžia na Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služieb. Vlastníkom Zariadení, ak v Zmluve alebo v týchto Všeobecných podmienkach nie je výslovne uvedené inak, je a aj po ukončení platnosti Zmluvy zostáva spoločnosť HMZ. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zariadenia ako telekomunikačné zariadenia podliehajú ochrane právneho poriadku SR, vrátane trestnoprávnej.

1.19

Vnútorný rozvod je tvorený telekomunikačnými okruhmi umiestnenými v objekte alebo objektoch, v ktorých bude na základe Zmluvy vykonané Zriadenie pripojenia. Vnútorný rozvod je súčasťou Prístupového okruhu.

1.20

Evidenčné číslo objednávky je číslo, pridelené spoločnosťou HMZ Účastníkovi, ktoré jednoznačne identifikuje Účastníka a určuje jeho Objednávku.

1.21

Prístupové meno Účastníka slúži na identifikáciu Účastníka pri niektorých Službách. Prístupové meno Účastníka je pridelené Účastníkovi spoločnosťou HMZ spolu s Heslom.

1.22

Heslo slúži na overenie autorizovaného použitia Prístupového mena Účastníka. Sieťová adresa slúži na identifikáciu koncového bodu pri niektorých Službách.

1.23

Požadovaný dátum je v Objednávke uvedený dátum, ku ktorému Účastník žiada o Zriadenie pripojenia konkrétnej Služby. Účastník berie na vedomie termíny pre zriadenia služieb uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.

1.24

Aktivácia Služby predstavuje úkon spoločnosti HMZ, ktorý umožní Účastníkovi využívanie Služby podľa Zmluvy a Všeobecných podmienok.

1.25

Dočasné prerušenie poskytovania Služieb je úkon spoločnosti HMZ, ktorý dočasne znemožní Účastníkovi využívanie Služieb.

1.26

Porucha je taký stav služby, kedy Účastník nemôže využívať Službu, resp. kedy Služba nedosahuje Dohodnutú úroveň parametrov Služby. Poruchou nie je akékoľvek prerušenie napájania Zariadenia elektrickou energiou.

1.27

Servis je súhrn úkonov a činností poskytovaných spoločnosťou HMZ za účelom odstránenia Poruchy. Za Servis sa považuje aj diaľkové odstránenie Poruchy zo Strediska.

1.28

Doba zásahu je doba nevyhnutná pre začatie odstraňovania Poruchy. Doba zásahu zahŕňa prípravnú fázu odstraňovania Poruchy, v ktorej prebieha tiež lokalizovanie a diagnostikovanie vzniknutej Poruchy.

1.29

Dohodnutá úroveň je garantovaný kvalitatívny stupeň úrovne poskytovania Služieb Účastníkovi na základe Zmluvy a Všeobecných podmienok a definovaný v Objednávke.

1.30

Podpora je telefonické poskytovanie pomoci a iných informácií ohľadne poskytovania, fungovania a realizácie Služby, ak pomoc a informácie nemusia byť vzhľadom na svoju povahu poskytnuté zo strany spoločnosti HMZ priamo na mieste.

1.31

Webová stránka je stránka www.bluenet.sk.

1.32

Doplnkové služby sú také služby spoločnosti HMZ, ktoré si Účastník na základe Objednávky objedná prostredníctvom Zariadení u spoločnosti HMZ. Doplnkové služby sú vždy viazané k Zmluve, ktorú Účastník uzatvoril so spoločnosťou HMZ na poskytnutie Služby/Služieb, tzn. že doba trvania poskytovania Doplnkovej služby nepresiahne dobu trvania poskytovania Služby na základe Zmluvy. Doplnkové služby len rozširujú možnosť využívania základnej/hlavnej Služby poskytovanej na základe Zmluvy.

Článok 2
Špecifikácia Služby

2.1

Služba je elektronická komunikačná služba poskytovaná spoločnosťou HMZ, ktorej druh, opis a kvalita je definovaná v Objednávke, ktorá spolu s týmito Všeobecnými podmienkami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2

V prípade rozporu medzi Objednávkou, Zmluvou a Všeobecnými podmienkami majú prednosť dokumenty uvedené skôr. Služby sú poskytované na území Slovenskej republiky.

2.3

Úroveň a kvalitu služby, jej rýchlosť, časovú dostupnosť, a ostatné parametre je Poskytovateľ povinný zabezpečovať a dodržiavať na Rozhraní. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, zapríčinené Koncovým zariadením, vedením od Rozhrania ku Koncovému zariadeniu, alebo nastavením Koncového zariadenia. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za Koncové zariadenie.

2.4

Ak je pripojenie realizované na rádiovom rozhraní vo frekvenčnom pásme dostupnom pre využívanie na základe Všeobecného povolenia (tzv. voľné alebo nelicencované pásmo), Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zníženie kvality alebo dostupnosti služby v dôsledku škodlivého rušenia v príslušnom frekvenčnom pásme; práva Účastníka týmto nie sú dotknuté.

2.5

Časová dostupnosť služby

2.5.1

Pre službu Poskytovateľ zaručuje, že bude dostupná a využiteľná minimálne 95% času zúčtovacieho obdobia. Ak v priebehu zúčtovacieho obdobia nie je dosiahnutá Časová dostupnosť v stanovenom rozsahu, Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny služby, v takej výške, v akej nebola dosiahnutá Časová dostupnosť. Toto právo musí Účastník uplatniť v reklamačnom konaní v lehote spôsobom, ktoré upravuje reklamačný poriadok, inak toto právo zaniká.

2.5.2

Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:

a)

Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, vrátane inzerovania a marketingu v v súvislosti s propagovaním ponúk služieb prístupu k internetu a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku (Tarife) a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Ak nie je stanovené inak, Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.

b)

Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe ke službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.

c)

Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať Účastník k dispozícii

• pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označené ako Garant) – na úrovni minimálne 90 % z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 90 % z každého súvislého 4 – hodinového intervalu,

• pri ostatných pripojeniach – na úrovni minimálne 50% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 70% z každého súvislého 24-hodinového intervalu.

d)

Minimálna rýchlosť je rýchlosť, ktorá je:

• pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označené ako Garant) – 80% z Maximálnej rýchlosti,

• pri ostatných pripojeniach – 20% z Maximálnej rýchlosti. Na túto hodnotu môže rýchlosť poklesnúť nárazovo na krátku dobu, v okamihoch maximálneho vyťaženia siete. Predpokladá sa, že túto alebo vyššiu rýchlosť bude mať Účastník trvalo k dispozícii.

2.5.3

Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby.

2.5.4

V prípade významných, nepretržitých alebo pravidelne sa opakujúcich nezrovnalostí medzi skutočnou výkonnosťou (rýchlosťou alebo inými parametrami) služby a výkonnosťou uvádzanou Poskytovateľom má Účastník nárok na podanie reklamácie. Reklamácia sa podáva a vybavuje spôsobom podľa Reklamačného poriadku.

2.6

Na službu sa neuplatňujú opatrenia Fair Usage Policy (FUP) ani dátové limity.

Článok 3

Práva a povinnosti spoločnosti HMZ

3.1

Spoločnosť HMZ je povinná:

a.

uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa bodu 3.2 písm. c) tohto článku,

b.

predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie služieb, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné,

c.

pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných služieb získavať a overovať údaje účastníka a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa § 110 ods. 2 písm. a) Zákona,

d.

pokiaľ je to technicky možné, zablokovať na žiadosť Účastníka na jeho náklady prístup k telekomunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,

e.

poskytovať služby špecifikované a dohodnuté Zmluvou,

f.

udržiavať technické Zariadenia siete spoločnosti HMZ v takom technickom stave, aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb stanovená telekomunikačnými normami, pričom Účastník berie na vedomie, že kvalita služieb je závislá aj od technických zariadení iných podnikov,

g.

informovať Účastníka o zmenách ovplyvňujúcich ním využívané služby,

h.

realizovať zmeny Zmluvy a ďalšie zmeny, o ktoré Účastník požiadal spôsobom podľa Všeobecných podmienok, a to v rámci svojich technických a kapacitných možností,

i.

písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

3.2

Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má spoločnosť HMZ právo najmä:

a.

na zaplatenie ceny poskytnutých Služieb Účastníkom podľa Všeobecných podmienok, Cenníka a Zmluvy, ak jej vyúčtovanie doručila spoločnosť HMZ Účastníkovi najneskôr do jedného mesiaca od posledného dňa zúčtovacieho obdobia.

b.

na náhradu škody spôsobenej na sieti a na telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve spoločnosti HMZ,

c.

odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak:

1.

poskytovanie verejnej služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné okrem poskytovania univerzálnej služby podľa § 96 ods. 2 písm.

a)

Zákona alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov,

2.

záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, pretože je dlžníkom spoločnosti HMZ alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním, alebo vypovedal s ním zmluvu,

3.

záujemca nesúhlasí s podmienkami Zmluvy;

d.

dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu:

1.

jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu, pričom za zneužívanie Služieb sa považuje najmä, ak:

i.

sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, že Účastník je dlžníkom telekomunikačného podniku,

ii.

Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií,

iii.

Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na narušenie siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Sieti,

iv.

Účastník sa pokúsi o preťaženie siete akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční čo i len pokus namierený proti integrite siete,

v.

Účastník sprostredkuje Služby tretím osobám bez písomnej dohody so spoločnosťou HMZ,

vi.

Účastník zasiela nevyžiadanú elektronickú poštu (podľa Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách),

vii.

Účastník poruší alebo využije Služby na porušenie práva duševného vlastníctva (napr. autorské práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a pod.) spoločnosti HMZ alebo tretích osôb,

2.

nezaplatenia splatnej ceny za telekomunikačnú službu v lehote jej splatnosti, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy; dočasne prerušiť poskytovanie verejnej služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie. Za náležité upozornenie sa považuje upozornenie uskutočnené formou zaslania správy SMS, elektronickou formou (e-mail) alebo písomnou formou prostredníctvom podniku poskytujúceho poštové služby,

3.

podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany účastníka; dočasne prerušiť poskytovanie verejnej služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení,

4.

písomnej požiadavky Účastníka, a to v trvaní maximálne po dobu 6 mesiacov neprerušene a za podmienky, že Účastník nevyužíva Službu vo viazanosti,

5.

narušenia bezpečnosti alebo integrity Siete, alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia,

6.

merania a riadenia prevádzky zameraného na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia, a to na nevyhnutne potrebnú dobu. Pri meraní spoločnosť HMZ testuje chybovosť a zaťaženie jednotlivých častí Siete. Počas prevádzky sa nepretržite monitoruje priepustnosť jednotlivých častí Siete a trendy rastu zaťaženia Siete;

e.

požadovať od účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu pri uzatváraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti, vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov účastníka podľa bodu 3.1 písm. c) tohto článku,

f.

uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu za súhlasu a poskytnutia súčinnosti pôvodného a nového Účastníka až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči spoločnosti HMZ a ak je to technicky uskutočniteľné; za záväzok voči spoločnosti HMZ sa považuje pre účely tohto ustanovenia aj záväzok Účastníka pred lehotou splatnosti; na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Účastník právny nárok,

g.

zmeniť technologické riešenie v priebehu zmluvného vzťahu, ak poskytne rovnakú kvalitu služby ako riešenie pôvodné,

h.

zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo ochrany Účastníka a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady zo strany Účastníka,

i.

zmeniť obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať vyúčtovanie – faktúru Účastníkovi (ďalej len „fakturačné obdobie“),

j.

vyfakturovať dodatočne Služby, ktoré z technických príčin nebolo možné zahrnúť do faktúry za obdobie, v ktorom boli poskytnuté

k.

informovať Účastníka o Službách, produktoch a iných aktivitách,

l.

na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie Služieb bez predošlého upozornenia: 1. z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu štrajkov, havárií charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií, brannej pohotovosti štátu a podobne, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie Siete, ako aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných zariadení,

2.

v prípade, že k takémuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude spoločnosť HMZ povinná pristúpiť podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky;

m.

na zmenu programovej štruktúry, a to najmä zaradiť alebo vypustiť televízne alebo rozhlasové kanály z programovej štruktúry a trvale alebo prechodne znížiť alebo zvýšiť počet ponúkaných televíznych alebo rozhlasových kanálov v rámci poskytovaných Služieb, meniť Cenník spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach, n. vyúčtovať Účastníkovi faktúrou:

1.

poplatok za upomienku v zmysle Cenníka počnúc 2. upomienkou,

2.

zriaďovací poplatok v zmysle Cenníka za opätovné pripojenie po prerušení poskytovania Služby z dôvodov uvedených v článku 3, odsek 3.2, písm. d), body 1. až 5 Všeobecných podmienok.

3.3

Spoločnosť HMZ poskytuje Účastníkom nasledovné servisné a podporné služby:

a.

odstraňovanie porúch Služieb a zariadení, a to buď servisným zásahom na mieste alebo vzdialeným prístupom,

b.

technická podpora,

c.

administratívna podpora,

d.

poskytovanie informácií o produktoch a Službách,

e.

reklamačné služby,

f.

predaj produktov.

3.4

Kontaktné údaje spoločnosti HMZ:

a.

internetová adresa: www.bluenet.sk

b.

email: bluenet@bluenet.sk

c.

telefón: 0948 121 759

Článok 4
Práva a povinnosti Účastníka

4.1

Okrem ďalších povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach je Účastník povinný najmä:

a.

používať Služby v súlade so Zákonom, Zmluvou a týmito Všeobecnými podmienkami, prípadne písomných pokynov a návodov spoločnosti HMZ a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku,

b.

platiť cenu za Zriadenie pripojenia, ako aj všetky súvisiace náklady a uhrádzať cenu za využívanie Služieb v súlade so Zmluvou a Cenníkom, a ak to povaha Služby umožňuje, až na základe predloženia dokladu o vyúčtovaní,

c.

používať iba telekomunikačné Zariadenie spĺňajúce požiadavky spoločnosti HMZ,

d.

oznamovať po celý čas platnosti Zmluvy spoločnosti HMZ na Oddelenie zákazníckej starostlivosti spoločnosti HMZ písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty:

1. zmenu svojich identifikačných údajov, ak je právnickou osobou alebo podnikateľom, a to najmä adresy bydliska alebo sídla, fakturačnej adresy, bankového spojenia, názvu alebo mena, právnej formy, IČO a DIČ, IČ DPH, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad preukazujúci takúto zmenu,

2.

zmenu svojich identifikačných údajov, ak je fyzickou osobou nepodnikateľom, a to najmä mena, priezviska, adresy bydliska, čísla občianskeho preukazu, bankového spojenia a fakturačnej adresy, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný predložiť doklad preukazujúci takúto zmenu,

e.

používať i dodatočne zavedené spôsoby ochrany Siete,

f.

nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do zariadení spoločnosti HMZ, pokiaľ nie je k tomu priamo vyzvaný oprávneným pracovníkom spoločnosti HMZ,

g.

neodkladne informovať HMZ o nekvalite alebo poruche služby, či akejkoľvek neštandardnej situácii vzniknutej pri prevádzke zariadení súvisiacich s poskytovanou službou (výpadok napätia na zariadeniach, plánovaná údržba, dočasné odpojenie liniek a pod.),

h.

zabrániť, resp. neumožniť použitie, resp. akékoľvek využitie Služby tretej strane,

i.

zabrániť pripojeniu akéhokoľvek iného zariadenia k zariadeniam spoločnosti HMZ,

j.

zabrániť šíreniu počítačových vírusov akéhokoľvek druhu, prenikaniu cez sieť do iných systémov a služieb poskytovaných na Internete, než na ktoré je oprávnený prevádzkovateľom príslušnej služby,

k.

využívať Službu výlučne pre osobnú a individuálnu potrebu a ďalej ju akýmkoľvek spôsobom nesprístupňovať (napr. spôsobom jej sprístupnenia na verejnosti, umiestnením TV prijímača na verejných miestach, ako sú reštauračné zariadenia, bary, hotely a pod.) bez osobitného písomného súhlasu spoločnosti HMZ,

l.

dodržiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, ako aj osobitnými dohodami o využívaní ďalších produktov a služieb spoločnosti HMZ,

m.

doplniť každé oznámenie zaslané spoločnosti HMZ, ak bolo zaslané elektronickou poštou alebo iným spôsobom ako doručením originálu, predložením jeho originálu najneskôr do troch dní, ak nebolo dohodnuté inak; na oznámenia, ktoré neboli v tejto lehote takto doplnené, sa neprihliada,

n.

poskytovať podľa požiadaviek spoločnosti HMZ všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností spoločnosti HMZ vyplývajúcich jej zo Zmluvy, najmä pri vykonávaní zriadenia pripojenia a umožniť spoločnosti HMZ prevádzku, údržbu, meranie a kontrolu zariadení v objektoch, v ktorých sa vykonáva zriadenie pripojenia

o.

do 15 dní od skončenia platnosti Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v článku 12 týchto Všeobecných podmienok vrátiť všetky Zariadenia vo vlastníctve spoločnosti HMZ, ktoré prevzal v súvislosti s užívaním Služby. Účastník je povinný Zariadenia vrátiť nepoškodené v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a s kompletným príslušenstvom. Náklady súvisiace s vrátením Zariadení znáša Účastník. Povinnosť Účastníka vrátiť Zariadenia vo vlastníctve spoločnosti HMZ platí aj v prípade, ak podľa článku 6 Všeobecných podmienok dôjde k takej zmene Zmluvy, resp. Služieb, na základe ktorej Účastník už na riadne využívanie zmenených Služieb nepotrebuje Zariadenie, ktoré využíval do predmetnej zmeny Zmluvy, resp. Služieb.

4.2

Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má Účastník právo najmä:

a.

na uzavretie Zmluvy so spoločnosťou HMZ, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa článku 3, bod 3.2 písm. c),

b.

poskytnutie služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve a za cenu podľa Cenníka,

c.

bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,

d.

vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby zavineného spoločnosťou HMZ v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v bode 11.2 Všeobecných podmienok; o vrátenie musí Účastník požiadať, najneskôr však do troch mesiacov po obnovení poskytovanej služby,

e.

obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na Oddelenie zákazníckej starostlivosti spoločnosti HMZ,

f.

sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody so spoločnosťou HMZ.

Článok 5
Podmienky uzavretia Zmluvy

5.1

Práva a povinnosti spoločnosti HMZ a Účastníka sa budú riadiť Zákonom, Zmluvou vrátane jej príloh, Všeobecnými podmienkami, ako i platným Cenníkom spoločnosti HMZ, prípadne osobitnými dohodami.

5.2

Všeobecné podmienky a Cenník prevezme Účastník pri uzavretí Zmluvy. Formuláre Zmlúv, a Cenníky sú prístupné na Oddelení zákazníckej starostlivosti spoločnosti HMZ.

5.3

Záujemca o uzatvorenie Zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami predloží spoločnosti HMZ na príslušnom formulári a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami riadne vyplnenú a podpísanú Objednávku a vyplnenú a podpísanú Zmluvu. Toto predloženie Zmluvy spolu s Objednávkou sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záujemca je povinný predložiť na požiadanie platné doklady potrebné k jeho riadnej identifikácii a k prevereniu splnenia podmienok nevyhnutných na uzatvorenie Zmluvy. Spoločnosť HMZ je oprávnená predložené doklady kopírovať, archivovať a spracúvať ich spôsobom a na účel špecifikovaný týmito Všeobecnými podmienkami a Zmluvou. Záujemca je svojím návrhom viazaný na uzatvorenie Zmluvy špecifikovanom po dobu 30 dní odo dňa doručenia Objednávky spoločnosti HMZ. V tejto lehote je spoločnosť HMZ povinná oznámiť Záujemcovi možnosť a podmienky poskytnutia požadovanej Služby.

5.4

Podmienkou pre uzavretie Zmluvy je predloženie dokladov podľa bodu 5.3 Všeobecných podmienok. Spoločnosť HMZ je oprávnená pred podpisom Zmluvy vykonať preverenie skutočností uvedených v bode 5.5 Všeobecných podmienok. Zmluva je platne uzatvorená dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.5

Spoločnosť HMZ má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy podľa bodu 3.2 písmeno c) týchto Všeobecných podmienok.

5.6

Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo v rozpore so všeobecne zachovávanými obchodnými zvyklosťami. Zmluva taktiež nemôže byť uzavretá, ak záujemca o uzavretie Zmluvy nepristúpil na podmienky upravené v Zmluve, Všeobecné podmienky, platný Cenník a v prípade, pokiaľ neboli splnené ostatné podmienky pre uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok.

5.7

Ak Záujemca nie je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti a Vnútorného rozvodu potrebného pre Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby, je možné uzatvoriť Zmluvu len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a vnútorných rozvodov s ich využitím na požadovanú Službu.

5.8

Spoločnosť HMZ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prevádzkou telekomunikačných rozvodov a Zariadení, prostredníctvom ktorých je poskytovaná Služba na základe súhlasu podľa ustanovení bodov 5.8 a 5.9 tohto článku.

Článok 6
Zmena Zmluvy a Služieb

6.1

Zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami k nej, pokiaľ nie je v Zmluve alebo v týchto Všeobecných podmienkach uvedený iný spôsob jej zmeny.

6.2

Spoločnosť HMZ je oprávnená stanoviť rôzne formy a spôsoby zmeny Zmluvy, podmienok poskytovania Služieb alebo formy a spôsoby aktivácie, deaktivácie a iných zmien jednotlivých Služieb a iných plnení tvoriacich súčasť Služieb alebo zmeny iných zmluvných podmienok tvoriacich súčasť Zmluvy, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Zmeny podmienok Zmluvy je možné uskutočniť na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to napr. formou písomnej Objednávky podávanej v sídle spoločnosti, žiadosti podávanej prostredníctvom internetového formulára na web stránke spoločnosti HMZ, telefonického volania s operátorom a príslušnej elektronickej platformy a pod. (spolu aj ako „Žiadosti“ alebo samostatne „Žiadosť“). Rovnako môže spoločnosť HMZ stanoviť osobitný spôsob akceptovania Žiadosti. Za akceptáciu sa bude považovať úkon spoločnosti HMZ urobený rovnakou formou, akou bola podaná Žiadosť, alebo písomnou formou.

6.3

Účastník je oprávnený si aktivovať Doplnkové služby špecifikované v bode 1.34 Všeobecných podmienok prostredníctvom Zariadení, mobilných zariadení (napr. s operačným systémom iOS, Android) a iných zariadení, a to na základe Objednávky doručenej spoločnosti HMZ. Účastník je oprávnený si objednať Doplnkové služby na základe Objednávky buď na dobu neurčitú, alebo na dobu trvania tej Zmluvy, na poskytovanie ktorej sa Doplnková služba viaže (ďalej len ako „Doba viazanosti“); v takom prípade sa doba poskytovania Doplnkovej služby ukončí uplynutím doby trvania Zmluvy, ku ktorej sa Doplnková služba viaže. V prípade, ak si Účastník v Objednávke zvolí poskytovanie Doplnkových služieb na dobu neurčitú, môže Doplnkovú službu vypovedať ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom doručí výpoveď spoločnosti HMZ. V prípade, ak Účastník ukončí poskytovanie Doplnkových služieb pred uplynutím Doby viazanosti, je povinný za poskytnuté Doplnkové služby zaplatiť spoločnosti HMZ cenu za Doplnkové služby tak, ako keby mal objednané Doplnkové služby na dobu neurčitú, čiže je povinný doplatiť rozdiel medzi cenou na dobu neurčitú a cenu stanovenú na Dobu viazanosti. Ceny za Doplnkové služby sú uvedené v Cenníku služieb. Účastník uhrádza cenu za Doplnkové služby vždy za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na to, v ktorý deň kalendárneho mesiaca si predmetnú Doplnkovú službu objednal.

6.4

Účastník má právo počas platnosti Zmluvy písomne alebo inou formou podľa bodu 6.2 Všeobecných podmienok požiadať o vykonanie zmeny Zmluvy. Účastník je povinný uviesť popis požadovanej zmeny, identifikovať pôvodnú Objednávku a Zmluvu, ktorej sa táto zmena týka, s uvedením mena, obchodného mena, iného identifikačného údaju, IČO, DIČ, IČ DPH, dátumu podania Žiadosti, podpisu Účastníka alebo jeho zodpovedného zástupcu a odtlačku pečiatky, ak ňou Účastník alebo fyzická osoba disponuje, alebo ak to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu vyplýva z výpisu z obchodného registra alebo z iného dokladu, preukazujúceho jeho právnu subjektivitu, a pokiaľ to umožňuje spôsob alebo forma realizácie Žiadosti.

6.5

Účastník a spoločnosť HMZ sa dohodli, že akceptácia Žiadosti spoločnosťou HMZ sa považuje za zmenu rozsahu poskytovaných Služieb, dohodnutú obidvomi zmluvnými stranami. Spoločnosť HMZ je povinná najneskôr do 30 dní od prevzatia Žiadosti túto odmietnuť alebo akceptovať a rozhodnutie oznámiť Účastníkovi. Počas tejto doby je Účastník svojou Žiadosťou viazaný.

6.6

Na dohodu o zmene Zmluvy sa nevyžaduje písomná forma v prípadoch, ak sa menia Všeobecné podmienky, alebo Cenník. Dohoda o zmene ceny alebo Služieb podľa Cenníka, medzi spoločnosťou HMZ a Účastníkom sa považuje za platne uzatvorenú okamihom prvého využitia Služieb počas účinnosti zmenenej ceny Služieb podľa Cenníka, s ktorými bol Účastník riadne oboznámený (podľa bodu 7.2), a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny.

6.7

Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Služieb alebo ceny služieb, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny Služieb. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny Služieb.

6.8

Žiadne z ustanovení tohto článku Všeobecných podmienok však nezbavuje spoločnosť HMZ práva vyžadovať písomnú formu dodatku k Zmluve.

6.9

Na účely bodu 3.1 písm. i) sa podstatnou zmenou zmluvných podmienok rozumie taká zmena Zmluvy, ktorá spočíva vo zvýšení ceny Služieb, ktoré je Účastník povinný podľa Zmluvy užívať alebo ktorá objektívne spôsobuje obmedzenie alebo zhoršenie práv alebo rozšírenie povinností Účastníka voči Podniku nad rozsah výslovne dohodnutý v Zmluve.

6.10

Za podstatnú zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje taká zmena zmluvných podmienok, ktorá je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie; takouto zmenou všeobecne záväzného predpisu môže byť napríklad zmena Zákona, zmena predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, zmena predpisov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, zmena sadzby dane z pridanej hodnoty alebo inej dane alebo inej platby, ako aj zmena alebo nahradenie iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Informácie o zmenách zmluvných podmienok podľa predchádzajúcej vety, ako aj o ostatných zmenách zmluvných podmienok (napr. o rozšírení Služieb, nahradení pôvodných Služieb novými Službami, trvalom alebo prechodnom znížení ceny Služieb, zmenách Služieb, ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností Účastníka voči spoločnosti HMZ, zvýšení kvality Služieb, zmene názvu, rozsahu, štruktúry Služieb, resp. ich programov a pod., a to bez ohľadu na skutočnosť, či Účastník je povinný Služby dotknuté zmenou využívať alebo nie), je spoločnosť HMZ oprávnená oznámiť Účastníkovi niektorým zo stanovených spôsobov oznamovania, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny zmluvných podmienok, ak v osobitných prípadoch nevyplýva spoločnosti HMZ povinnosť oznámiť danú zmenu skôr.

Článok 7
Ceny a platobné podmienky

7.1

Ceny Služieb sú dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách a sú uvedené v Zmluve alebo Objednávke. Ak ceny nie sú uvedené v Zmluve alebo Objednávke, platia ceny uvedené v platnom Cenníku. Pre určenie výšky ceny Služieb účtovaných podľa odpočtu poskytnutých Služieb je rozhodujúci odpočet poskytnutých Služieb Účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme spoločnosti HMZ.

7.2

Spoločnosť HMZ má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za Služby uvedených v Cenníku. Spoločnosť HMZ zverejňuje aktuálny Cenník na Webovej stránke a platnosť týchto cien z pohľadu dátumu platnosti a rozsahu platnosti pre Účastníkov je uvedená na Webovej stránke. Spoločnosť HMZ je povinná informovať Účastníka o zvýšení cien minimálne 1 mesiac pred dňom účinnosti ich zvýšenia. Oznamovacia povinnosť 1 mesiac sa vzťahuje len na tých Účastníkov, ktorých sa takéto zvýšenie cien za Služby týka. Dohoda o zmene ceny Služieb medzi spoločnosťou HMZ a Účastníkom sa považuje za platne uzatvorenú okamihom prvého využitia Služieb počas účinnosti zmenenej ceny Služieb, s ktorou bol Účastník riadne oboznámený, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny cien Služieb.

7.3

Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zvýšením ceny Služieb, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu oznámenej účinnosti zmeny ceny Služieb, pričom je povinný uhradiť všetky pohľadávky voči spoločnosti HMZ ešte pred odstúpením od Zmluvy. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti takejto zmeny ceny Služieb.

7.4

Účtovným obdobím Účastníka je jeden kalendárny mesiac, ak nebolo dohodnuté inak. Iné účtovné obdobie ako jeden kalendárny mesiac je špecifikované v Zmluve alebo v Objednávke. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia príslušného účtovného obdobia je prvý deň tohto účtovného obdobia.

7.5

Ak sa zmluvné strany v Zmluve alebo Objednávke nedohodnú inak, Účastník, fyzická osoba, ktorý nie je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (nepodnikateľ), sa zaväzuje uhrádzať Cenu Služieb podľa rozpisu platieb vystaveného spoločnosťou HMZ na základe Zmluvy a Objednávky, ktorý obsahuje všetky identifikačné údaje platby potrebné k riadnej úhrade Ceny Služieb. Cena Služieb je v takom prípade splatná vždy do 14 dní v mesiaci, za ktorý sa platí. Ak sa však Cena Služieb účtuje podľa odpočtu poskytnutých Služieb, spoločnosť HMZ Cenu Služieb aj týmto účastníkom vyúčtuje prostredníctvom faktúry.

7.6

Účastníkom, ktorí sú zdaniteľnými osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, spoločnosť HMZ Cenu Služieb vyúčtuje prostredníctvom faktúry, ktorá je daňovým dokladom. Splatnosť faktúry je v lehote 14 dní od vystavenia faktúry účastníkovi, ak nie je v Zmluve alebo v Objednávke uvedené inak. Fakturačné obdobie je zhodné s účtovným obdobím.

7.7

Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené v rozpise platieb, resp. na faktúre, najmä špecifický symbol, čiastku a číslo účtu Účastníka. Bez uvedenia správneho špecifického symbolu nie je možné platbu priradiť. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet spoločnosti HMZ najneskôr v deň splatnosti Ceny Služieb, ktorá je uvedená na Objednávke, resp. faktúre. To isté platí pre fyzické aj právnické osoby. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu spoločnosti HMZ je Účastník povinný úhradu reklamovať voči subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu realizoval.

7.8

Účastník je oprávnený Cenu Služieb uhrádzať prevodom alebo vkladom na účet spoločnosti HMZ. Výber spôsobu platby nemá vplyv na náklady Účastníka súvisiace so spôsobom platby. Úhradu Ceny Služieb inkasným spôsobom z bankového účtu Účastníka, zmenu bankového spojenia, zavedenie alebo zrušenie uvedeného spôsobu platby, je nutné oznámiť spoločnosti HMZ najmenej 7 pracovných dní pred termínom splatnosti Ceny Služieb.

7.9

Ak Účastník uhrádza Cenu Služieb zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola úhrada pripísaná v prospech účtu spoločnosti HMZ v plnej výške. Všetky poplatky spojené s úhradou Ceny Služieb znáša v plnom rozsahu Účastník.

7.10

Spoločnosť HMZ upozorní Účastníka (ďalej len „upomienka“) na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil Cenu Služieb v lehote jej splatnosti a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie. Poplatky za upomienky, počnúc 2. upomienkou, ako aj všetky náklady spojené so súdnym alebo mimosúdnym vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.

7.11

Spoločnosť HMZ je oprávnená započítať akékoľvek a preplatky Účastníka voči jeho všetkým existujúcim záväzkom zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých so spoločnosťou HMZ, vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú už premlčané, a to bez ďalšieho výslovného súhlasu Účastníka.

7.12

Účastník je oprávnený uhradiť svoje záväzky aj spôsobmi dohodnutými so spoločnosťou HMZ na základe osobitnej písomnej dohody.

7.13

V prípade úhrad zo strany Účastníka súvisiacich so Zmluvou v prospech Podniku sa akákoľvek uhradená suma zaplatená Podniku započíta najskôr na úhradu (i) poplatkov za upomienky, potom (ii) poplatkov za nedodržanie Viazanosti, ďalej (iii) poplatkov za demontáž zariadení, následne (iv) poplatkov za odpojenie Služieb, ďalej (v) poplatkov za znovupripojenie Služieb a nakoniec (vi) ceny Služieb.

7.14

Inštalačný poplatok môže účastník uhradiť jednorazovo v plnej výške podľa Cenníka alebo v mesačných splátkach vo výške minimálne. 3,- € v prípade pripojenia vo viazanosti. Pri ukončení zmluvy, pokiaľ má Účastník inštalačný poplatok formou mesačných splátok, je účastník povinný doplatiť rozdiel medzi sumou 120,- € (výška inštalačného poplatku pri mesačných splátkach) a ním doteraz zaplatených mesačných splátok. Tento doplatok bude vyčíslený vo faktúre za posledné zúčtovacie obdobie. Po uplynutí 40 mesiacov od začatia poskytovania služieb Účastník tento rozdiel neplatí.

Článok 8
Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch

8.1

Spoločnosť HMZ je na základe § 110 ods. 2 Zákona bez súhlasu Účastníka oprávnená na účely uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny, ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov získavať a spracúvať údaje Účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a:

a.

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,

b.

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo

c.

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo z právnickej osoby,

d. emailovú adresu, ak ju má osoba zriadenú

8.2

Účastník berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov spoločnosti HMZ podľa bodu 8.1 Všeobecných podmienok je v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“).

8.3

Spoločnosť HMZ má tiež právo v zmysle Zákona bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje Účastníkov aj na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom štátu, ako aj pre potreby podávania informácií v rámci činností koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania, a to v rozsahu a v súlade so Zákonom a inými právnymi predpismi.

8.4

Účastník berie na vedomie, že spoločnosť HMZ môže nahrávať volania na čísla liniek telefonického centra služieb zákazníkom spoločnosti HMZ a iné volania iniciované medzi Účastníkom a spoločnosťou HMZ, vyhotovovať a ukladať zvukové záznamy z týchto volaní a použiť takto získané záznamy na účely vyhodnocovania požiadaviek Účastníka, rozsahu a kvality Služieb poskytovaných Účastníkovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov Účastníkov a na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie Služby alebo existencie a platnosti iného právneho úkonu, ktorý uskutočnil Účastník alebo spoločnosť HMZ. Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení hlásky o nahrávaní alebo inom upozornení, že hovor bude nahrávaný. Ak volaná alebo volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže po zaznení hlásky alebo inom upozornení na nahrávanie volania ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na spoločnosť HMZ iným spôsobom.

8.5

Spoločnosť HMZ má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti HMZ. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných so spoločnosťou HMZ v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Údaje o sprostredkovateľoch sú zverejnené na Internetovej stránke spoločnosti HMZ. Poverenie nového sprostredkovateľa spoločnosť HMZ oznamuje Účastníkom rovnako zverejnením identifikačných údajov sprostredkovateľa na Internetovej stránke spoločnosti HMZ.

8.6

Spoločnosť HMZ má v zmysle § 109 Zákona právo na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov vzájomne si poskytovať a vymieňať nevyhnutné údaje v rozsahu uvedenom v bode 8.1 Všeobecných podmienok s inými podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby a siete, ak sa tieto údaje týkajú dlžníkov alebo osôb, o ktorých tieto podniky zistili, že odcudzili alebo poškodili, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo Služby, a to za účelom posúdenia dôvodov na odmietnutie uzavretia Zmluvy z dôvodu, že Záujemca nedáva záruku, že bude Zmluvu dodržiavať a účinnejšej ochrany podnikov pred takýmito osobami.

8.7

Účastník berie na vedomie, že spoločnosť HMZ v prípade potreby vymáhania pohľadávok alebo uplatnenia iných oprávnených práv spoločnosti HMZ voči Účastníkovi môže poskytnúť jeho osobné údaje tretím osobám (vrátane inkasných spoločností), ktoré spoločnosť HMZ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv spoločnosti HMZ voči Účastníkovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv spoločnosti HMZ, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok spoločnosti HMZ na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Účastníkom. Pri postúpení pohľadávky spoločnosti HMZ voči Účastníkovi je spoločnosť HMZ oprávnená a povinná v zmysle § 86 ods. 5 Zákona odovzdať postupníkovi aj všetku dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka. Údaje o tretích osobách podľa predchádzajúcej vety sú zverejnené na Internetovej stránke spoločnosti HMZ. Poverenie novej tretej osoby spoločnosť HMZ oznamuje Účastníkom rovnako zverejnením identifikačných údajov tejto osoby na Internetovej stránke spoločnosti HMZ.

8.8

Spoločnosť HMZ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Účastníkovi v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi, Všeobecnými podmienkami, Zmluvou alebo inak dohodnutých s Účastníkom ich nebude oznamovať tretím osobám.

8.9

Doba uchovávania osobných údajov, ktorá je v prípade osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, fakturačná adresa, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti a štátna príslušnosť na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy desať (10) rokov od ukončenia Zmluvy, a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty, na tri (3) roky odo dňa vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely.,

8.10

Účastník má právo (i) požadovať od spoločnosti HMZ prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia.

8.11

Predmetom telekomunikačného tajomstva je:

a)

obsah prenášaných správ,

b)

súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname,

c)

prevádzkové údaje

d)

lokalizačné údaje.

8.12

Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb, náhodne alebo inak.

8.13

Telekomunikačné tajomstvo možno sprístupniť úradu, účastníkovi a užívateľovi, ktorého sa týka, jeho oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom, ak ďalej nie je ustanovené inak.

8.14

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť technicky a organizačne dôvernosť správ a s nimi spojených prevádzkových údajov, ktoré sa prenášajú prostredníctvom jeho Verejnej siete a Verejných služieb. Zakazuje sa najmä nahrávanie, odpočúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami inými, ako sú užívatelia alebo bez súhlasu dotknutých užívateľov, okrem prípadov ak príslušný zákon ustanovuje inak, alebo ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby s pridanou hodnotou, ktorú si Účastník alebo užívateľ objednal, na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie služby alebo na preukázanie existencie alebo platnosti iného právneho úkonu, ktorý vykonal Účastník, užívateľ alebo Poskytovateľ. To nebráni technickému ukladaniu údajov, ktoré sú nevyhnutné na prenos správ, bez toho aby bola dotknutá zásada dôvernosti. Poskytovateľ nezodpovedá za ochranu prenášaných správ, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v mieste príjmu.

8.15

Poskytovateľ je povinný na účely poskytovania súčinnosti orgánom štátu získavať a spracúvať a poskytovať údaje Účastníkov a telekomunikačné tajomstvo v rozsahu podľa príslušného zákona, na základe žiadosti orgánu štátu umožniť pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti, spolupracovať s Policajným zborom a orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení poplašných správ, na základe odôvodnenej výzvy bezodkladne obmedziť prevádzku Verejnej siete alebo poskytovanie Verejnej služby na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu, ak je to nevyhnutné na ochranu ústavného zriadenia alebo vnútorného poriadku alebo pre bezpečnosť štátu alebo obranu štátu a bezprostredne hrozí ujma na živote a zdraví, poskytovať ďalšiu súčinnosť súdu, orgánu činnému v trestnom konaní a inému orgánu štátu nevyhnutnú na plnenie ich úloh a výkon ich oprávnení podľa ZEK a osobitných predpisov.

8.16

O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa tohto zákona sú zamestnanci Poskytovateľa povinní zachovávať mlčanlivosť. Tejto mlčanlivosti môže zamestnanca Poskytovateľa zbaviť iba ten orgán štátu, ktorému boli informácie a údaje, alebo iná súčinnosť poskytnutá. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.

Článok 9
Reklamačný poriadok

9.1

Účastník je oprávnený podať reklamáciu: a. na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že spoločnosť HMZ nevystavila faktúru za Služby v súlade so Zmluvou a Cenníkom, b. týkajúcu sa kvality poskytnutých Služieb.

9.2

Spoločnosť HMZ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, ak zníženie kvality poskytnutých Služieb spôsobili okolnosti uvedené vo Všeobecných podmienkach.

9.3

Reklamáciu na správnosť úhrady, alebo kvalitu služieb je Účastník oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti HMZ v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené spoločnosti HMZ po uplynutí 30- dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

9.4

V reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla spoločnosti, IČO spolu s uvedením Evidenčného čísla objednávky, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

9.5

Spoločnosť HMZ je povinná písomne oznámiť Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu spoločnosti HMZ, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže spoločnosť HMZ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; spoločnosť HMZ je povinná o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak spoločnosť HMZ odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. Oznámenie o výsledku prešetrenia reklamácie bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie účelné, v rozhodnutí uvedie spoločnosť HMZ aj krátke technické stanovisko, z ktorého vychádzala spoločnosť HMZ pri rozhodovaní o reklamácii.

9.6

Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Účastníka povinnosti uhradiť faktúru do dňa splatnosti. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je spoločnosť HMZ povinná umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.

9.7

Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie verejnej služby kratšie 10.2 ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania služby.

9.8

V prípade, že bude reklamácia uznaná za opodstatnenú a účastníkovi vznikne právo na vrátenie pomernej časti ceny, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, prípadne spoločnosť HMZ dohodne s Účastníkom iný spôsob odškodnenia.

9.9

V prípade ak sa zistí, že reklamácia je neopodstatnená a Účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa bodu 9.6 Všeobecných podmienok, spoločnosť HMZ má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.

9.10

V prípade, ak sa zistí, že reklamácia na kvalitu služieb je neopodstatnená a spoločnosti HMZ vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamácie, je spoločnosť HMZ oprávnená tieto náklady Účastníkovi vyúčtovať vo faktúre.

9.11

Účastník berie na vedomie, že v prípade, ak sa na základe reklamácie zistí, že dôvodom zlej kvality poskytovaných Služieb je vada na Zariadení (ďalej len ako „Vadné Zariadenie“), je Účastník oprávnený požadovať odstránenie týchto vád len dodaním náhradného Zariadenia (ďalej len ako „Nové Zariadenie“). Aby sa predišlo pochybnostiam, Účastník nie je oprávnený požadovať odstránenie vád Vadného Zariadenia akýmkoľvek spôsobom uvedeným v ustanovení § 436 zákona 513/1991 Obchodného zákonníka, okrem spôsobu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto bodu Všeobecných podmienok.

9.12

Spoločnosť HMZ je povinná bezodkladne po zistení Vadného Zariadenia odoslať Účastníkovi Nové Zariadenie na vlastné náklady.

9.13

Účastník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Nového zariadenia (ďalej len ako „Lehota na vrátenie“) na vlastné náklady doručiť spoločnosti HMZ Vadné Zariadenie. V prípade, ak Účastník nedoručí Vadné Zariadenie v Lehote na vrátenie, je spoločnosť HMZ oprávnená vystaviť faktúru vo výške hodnoty Nového zariadenia s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry Účastníkovi a doručiť ju Účastníkovi. Účastník je povinný túto faktúru v lehote splatnosti uhradiť. Vlastnícke právo k Vadnému Zariadeniu prechádza zo spoločnosti HMZ na Účastníka uhradením faktúry špecifikovanej v tomto bode Všeobecných podmienok.

Článok 10
Sankcie a poplatky splatné pri ukončení Zmluvy

10.1.

Ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej sumy Účastníkom, má spoločnosť HMZ po jej uplynutí voči Účastníkovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej sumy denne. V prípade, ak by výška úroku z omeškania stanovená podľa platnej právnej úpravy bola vyššia, ako je dohodnutá podľa prvej vety, má spoločnosť HMZ nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.

10.2.

V prípade, ak Účastník bez zavinenia spoločnosti HMZ nedodrží dobu viazanosti Služieb uvedenú v Zmluve a/alebo v Objednávke, ktorá bola s Účastníkom dohodnutá v súvislosti s využívaním výhod z akcie na podporu predaja alebo v prípade, ak spoločnosť HMZ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 12.5 Všeobecných podmienok, má spoločnosť HMZ nárok na zaplatenie poplatku za nedodržanie Viazanosti osobitne za každú jednotlivú v zmysle bodu 10.2 Všeobecných podmienok ukončenú Službu, ktorý predstavuje súčet zostávajúcich poplatkov za služby, ktoré majú byť podľa platného znenia zmluvy poskytnuté do konca viazanosti. Spoločnosť HMZ je oprávnená poplatok za nedodržanie Viazanosti podľa tohto bodu 10.2 Všeobecných podmienok Účastníkovi vyúčtovať faktúrou, ktorú je Účastník povinný zaplatiť v lehote 14 dní od jej vystavenia.

10.3.

V prípade, ak Účastník poruší povinnosť podľa bodu 4.1 písmeno o. týchto Všeobecných podmienok a v lehote tam uvedenej nevráti spoločnosti HMZ jej Zariadenia nepoškodené s kompletným príslušenstvom, Spoločnosť HMZ je po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 4.1 písmeno o. týchto Všeobecných podmienok oprávnená uplatniť si voči Účastníkovi zmluvnú pokutu, ktorej výška bude určená v závislosti od doby užívania nevráteného Zariadenia a to percentom zo sumy uvedenej v Objednávke a/alebo v aktuálnom Cenníku v položke „Zmluvná pokuta za nevrátenie príslušného Zariadenia“, ktorá je základom pre výpočet výšky zmluvnej pokuty (ďalej len „Základ“). V niektorých prípadoch môže dôjsť ku vzájomnej dohode medzi podnikom a zákazníkom o tom, že zariadenia nebudú Podniku vrátené a účastník si ich ponechá. Doba užívania Zariadenia v členení podľa počtu mesiacov užívania Zriadenia a k nej prislúchajúca výška zmluvnej pokuty vyjadrená v percentách zo Základu je uvedená v tabuľke č. 1.

tabulka c1

10.4

Spoločnosť HMZ je oprávnená zmluvnú pokutu podľa bodu 10.3 Všeobecných podmienok Účastníkovi vyúčtovať faktúrou, ktorú je Účastník povinný zaplatiť v ehote 14 dní od jej vystavenia. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Účastníka povinnosti vrátiť Zariadenie spoločnosti HMZ. Zmluvnú pokutu podľa bodu 10.3 Všeobecných podmienok je spoločnosť HMZ oprávnená si voči Účastníkovi uplatniť aj v prípade nevrátenia príslušenstva Zariadenia (t.j. ak Účastník vráti Zariadenie bez jeho príslušenstva).

10.5

V prípade, že účastník zneužije službu tak, že ju bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMZ poskytne ďalším osobám, čo je považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok, je účastník povinný zaplatiť spoločnosti HMZ pokutu vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom za každé takéto jednotlivé porušenie zmluvných podmienok.

Článok 11
Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

11.1

Spoločnosť HMZ a Účastník zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností uvedených v Zákone, Zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Spoločnosť HMZ, ako aj Účastník nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak.

11.2

Spoločnosť HMZ zodpovedá za škodu spôsobenú Účastníkovi neposkytnutím, chybným poskytnutím Služieb alebo iným spôsobom, a to len do výšky pomernej časti ceny podľa Cenníka za dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované Služby na základe zavinenia spoločnosti HMZ, alebo boli poskytované chybne. Náhrada škody podľa predchádzajúcej vety bude Účastníkovi poskytnutá formou zľavy z ceny na faktúre za najbližšie nasledujúce zúčtovacie obdobie za podmienky, že kumulatívna náhrada škody za príslušný mesiac dosiahne minimálne sumu 1,- EUR, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Právo Účastníka na náhradu škody podľa tohto ustanovenia zaniká, ak si ho Účastník písomne neuplatní voči spoločnosti HMZ do troch mesiacov od posledného dňa príslušného fakturačného obdobia.

11.3

Účastník zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Zariadenia, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným použitím a umiestnením Zariadenia. V týchto prípadoch Účastník zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.

11.4

Spoločnosť HMZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia Služieb najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete prevádzkovanej iným operátorom alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity Siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb.

11.5

Spoločnosť HMZ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím Služieb v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.6

Spoločnosť HMZ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky Služieb.

11.7

Spoločnosť HMZ nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené v jej Sieti, ktoré poskytujú tretie strany.

11.8

Spoločnosť HMZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Spoločnosť HMZ nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením Služieb, prerušením spojenia a znížením kvality Služieb v dôsledku poveternostných vplyvov.

11.9

Spoločnosť HMZ nezodpovedá za škodu vzniknutú Účastníkovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením Služieb alebo Zariadenia zo strany Účastníka.

11.10

Spoločnosť HMZ nezodpovedá za obsah informácií a údajov prenášaných prostredníctvom služieb elektronických komunikácií a ani za škodu, ktorú ich obsah môže spôsobiť.

11.11

Spoločnosť HMZ , a ani jeho licenční partneri nenesú zodpovednosť za porušenie právnych predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo, ktoré vznikne tretej osobe v dôsledku využívania služby a jej súvisiacimi produktmi Účastníkom.

11.12

Spoločnosť HMZ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát, t. j. neručí za to, že užívateľove dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami.

11.13

Účastník zodpovedá za zneužitie prístupových kódov zverených mu v súvislosti s používaním Služby.

11.14

Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane vzťahujú ustanovenia slovenského právneho poriadku.

Článok 12
Trvanie a ukončenie Zmluvy

12.1

Pokiaľ boli splnené podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach, Zmluva je uzatvorená podpisom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

12.2

Zmluva zaniká:

a.

dohodou účastníkov Zmluvy,

b.

odstúpením od Zmluvy,

c.

výpoveďou,

d.

ak tak ustanovuje osobitný predpis,

e. iným spôsobom podľa Všeobecných podmienok.

12.3

Účastník môže odstúpiť od Zmluvy bez sankcii, ak:

a.

neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi spoločnosťou HMZ oznámená; ak spoločnosť HMZ neoznámila podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,

b.

spoločnosť HMZ ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, účastník má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností spoločnosti HMZ stále pretrváva,

c.

spoločnosť HMZ neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa §91 ods. 3 Zákona, účastník má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa §91 ods. 3 Zákona.

12.4

Ak sa na základe Zmluvy poskytuje viac verejných služieb, je účastník oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 12.3 tohto článku len vo vzťahu k tej verejnej službe alebo časti verejnej služby, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možné technicky oddeliť od verejnej služby, ktorej sa dôvod odstúpenia priamo dotýka.

12.5

Spoločnosť HMZ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Účastník: a. opakovane neoprávnene zasahuje do Zariadenia Siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, b. nezaplatil cenu za službu ani do 45 dní po dni splatnosti, c. pripojí na Sieť Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitých predpisov alebo používa také Zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami, a ani na výzvu spoločnosti HMZ Zariadenie neodpojí, d. opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti HMZ kontrolu jej používania, najmä, nie však len, poskytnutie nepravdivých alebo neúplných identifikačných údajov súvisiacich s poskytovaním Služieb alebo ak Účastník používa Služby protiprávnym spôsobom, e. opakovane porušuje podmienky Zmluvy a Všeobecné podmienky.

12.6

Účastník môže vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

12.7

Účastník môže vypovedať Zmluvu, pokiaľ má objednanú Službu s obdobím viazanosti, pričom Podnik má v takomto prípade nárok na poplatok za nedodržanie obdobia viazanosti vo výške uvedenej podľa bodu 10.2 Všeobecných podmienok.

12.8

Spoločnosť HMZ môže vypovedať Zmluvu v prípade, ak ďalej nemôže poskytovať Služby podľa Zmluvy v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služieb okrem univerzálnej služby. Ak spoločnosť HMZ vypovie Zmluvu z dôvodu modernizácie Siete, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služieb podľa Zmluvy, je povinná s výpoveďou doručiť Účastníkovi ponuku na poskytovanie iných služieb, technicky i cenovo blízkych, so zvýhodneným zriadením v súlade so Zákonom.

12.9

Vo výpovedi je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, evidenčné číslo Zmluvy, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje, ak je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu a spôsob konania v jeho mene.

12.10

Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a je rovnaká pre spoločnosť HMZ aj pre Účastníka. Výpovedná lehota uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

12.11

Spoločnosť HMZ je ďalej oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak:

a.

sa údaje uvedené Účastníkom v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy,

b.

je Účastník insolventný, najmä ak na majetok Účastníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bola na Účastníka uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Účastník vstúpil do likvidácie,

c.

pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Účastníkom budú evidované pohľadávky po lehote splatnosti,

12.12

Zmluva bez ďalšieho odkladu zanikne v prípade, ak jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, a to ku dňu, kedy sa o dôvode jej zániku dozvie spoločnosť HMZ. Ide najmä o nasledovné prípady: a. ak tretia strana nezriadi Prenajatý okruh v lehote do 60 dní odo dňa uzavretia Zmluvy alebo b. ak sa po podpise Zmluvy zistí, že jej poskytovanie je technicky neuskutočniteľné z iného dôvodu. HMZ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi zánik Zmluvy bez zbytočného odkladu.

12.13

Zmluvu je možné ukončiť aj na základe písomnej dohody spoločnosti HMZ a Účastníka. Účastník, ktorý má záujem ukončiť Zmluvu dohodou, je povinný požiadať o uzavretie takejto dohody písomne. V návrhu dohody je Účastník povinný uviesť evidenčné číslo objednávky a Zmluvy, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje, ak je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu a spôsob konania v jeho mene.

12.14

Smrťou fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom alebo vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕtvu zmluva bez ďalšieho odkladu zaniká. Zmluva takisto zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola Účastníkom.

12.15

Spoločnosť HMZ je oprávnená okamžite ako sa dozvie o skutočnosti, že Účastník zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol, zastaviť poskytovanie Služby.

12.16

Pri zániku Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu nie je spoločnosť HMZ povinná vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky. Účastník je povinný vrátiť spoločnosti HMZ Zariadenia, prípadne iné veci, ktoré sú jej vlastníctvom.

12.17

Spoločnosť HMZ pri zániku Zmluvy zašle Účastníkovi konečné vyúčtovanie, ktoré je Účastník povinný uhradiť.

12.18

V prípade, ak Účastník vypovie alebo odstúpi od Zmluvy pred dňom Pripojenia alebo svojim konaním alebo nekonaním zmarí Pripojenie, resp. Aktiváciu Služby, je Účastník povinný zaplatiť spoločnosti HMZ náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením Služby, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.

Článok 13
Oznamovanie

13.1

Akúkoľvek informáciu, oznámenie, výpoveď Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy alebo iné podanie Účastníka (ďalej len „Účastnícke oznámenie“),doručuje Účastník v písomnej forme na adresu sídla spoločnosti HMZ, ak nie je v Zmluve alebo vo Všeobecných podmienkach spoločnosti HMZ určený pre daný typ Účastníckeho oznámenia iný spôsob doručenia spoločnosti HMZ.

13.2

Akúkoľvek informáciu, oznámenie, upomienku, faktúru, zálohovú faktúru, výpoveď Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy alebo iné oznámenie spoločnosti HMZ (ďalej len „Oznámenie Podniku“) doručuje spoločnosť HMZ Účastníkovi niektorým z nasledovných spôsobov:

a)

kvalifikovaným oznámením,

b)

bežným oznámením,

c.

iným spôsobom.

13.3

Za kvalifikované oznámenie sa považuje doporučené doručenie Oznámenia Podniku alebo doručenie Oznámenia Podniku s doručenkou na poslednú známu adresu Účastníka. Oznámenie Podniku sa považuje za oznámené dňom, kedy Účastník alebo iná osoba spôsobilá na právne úkony, bývajúca na tej istej adrese a ochotná obstarať odovzdanie Oznámenia Podniku Účastníkovi, prevezme oznamované Oznámenie Podniku a potvrdí jeho prevzatie subjektu poverenému doručovaním. Ak nemožno Oznámenie Podniku oznámiť z akéhokoľvek dôvodu takýmto spôsobom, považuje sa Oznámenie Podniku za oznámené prvým dňom odbernej lehoty určenej na jeho vyzdvihnutie po tom, ako bolo toto Oznámenie Podniku uložené u subjektu povereného doručovaním (napr. pošta).

13.4

Za bežné oznámenie sa považuje doručenie Oznámenia Podniku na poslednú známu adresu Účastníka s tým, že v prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne okamihu oznámenia sa Oznámenie Podniku považuje za oznámené siedmy kalendárny deň po jeho odoslaní. Pokiaľ sa takýmto spôsobom doručuje upomienka alebo faktúra a Účastník ju nedostane do 15 dní po skončení fakturačného obdobia z dôvodu, že mu nemohla byť oznámená alebo z iných dôvodov, je povinný túto skutočnosť do 24 hodín oznámiť na pracovisko spoločnosti HMZ. V prípade, ak tak v lehote 16 dní po skončení fakturačného obdobia neurobí, považuje sa faktúra, alebo upomienka za oznámenú posledným dňom tejto lehoty. Ak Účastník v tejto lehote oznámi spoločnosti HMZ, že faktúra mu nebola doručená, bude mu doručený opis faktúry.

13.5

Oznámenie Podniku oznámené na ktorúkoľvek adresu uvedenú Účastníkom v Zmluve sa považuje za doručené do dispozičnej sféry Účastníka.

13.6

Za oznámenie iným spôsobom sa považuje doručovanie elektronickou poštou a SMS správou na kontaktnú emailovú adresu, resp. mobilné telefónne číslo účastníka uvedenú v Zmluve.

13.7

Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, pričom spoločnosť HMZ je oprávnená podľa vlastnej úvahy použiť na oznamovanie Oznámení Podniku ktorýkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku, s výnimkou oznamovania výpovede a odstúpenia od Zmluvy, ktoré je možné vykonať iba kvalifikovaným alebo bežným oznámením.

Článok 14
Právo a súdna príslušnosť

14.1

Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

14.2

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán riešené miestne a vecne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

14.3

Spoločnosť HMZ a Účastník sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Zákona, sa spravujú Občianskym zákonníkom.

Článok 15
Alternatívne riešenie sporov

15.1

Účastník v postavení spotrebiteľa podľa osobitného predpisu (ďalej na účely tohto článku aj ako „Spotrebiteľ“) má právo obrátiť sa na spoločnosť HMZ so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť HMZ vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť HMZ porušila jeho práva.

15.2 Spotrebiteľ má v zmysle § 126 Zákona a v súlade s § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť HMZ na žiadosť podľa bodu 15.1 týchto Všeobecných podmienok odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.

15.3

Návrh podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd podľa článku 14 Všeobecných podmienok tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb je v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Prípadné ďalšie subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v Zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

15.4

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ.

Článok 16
Primerané riadenie dátovej prevádzky

16.1

Poskytovateľ je oprávnený primerane riadiť dátovú prevádzku za účelom plnenia zákonných povinností alebo povinností uložených oprávneným orgánom verejnej moci, v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie odpočúvania, uchovania prevádzkových a lokalizačných údajov a zablokovania prístupu ku konkrétnemu obsahu.

16.2

Poskytovateľ je oprávnený, v súlade s právnymi normami EÚ a SR, prijímať primerané, nediskriminačné a transparentné opatrenia na riadenie prevádzky, najmä za účelom zabezpečenie splnenia zákonných povinností Poskytovateľa, zachovania bezpečnosti a integrity siete a služieb, eliminovania a zmiernenia účinkov prípadného dočasného preťaženia siete Poskytovateľa.

16.3

Z dôvodu zachovania ochrany integrity a bezpečnosti siete, dostupnosti poskytovaných služieb, ako aj ochrany a bezpečnosti koncového Užívateľa, si podnik vyhradzuje právo blokovať vo svojej sieti niektoré vybrané služby. Poskytovateľ vedome neobmedzuje objem dát alebo rýchlosti siete Internet, ktoré by mohli ovplyvniť služby alebo využívanie obsahu, aplikácií a iných služieb, okrem prípadov podľa čl. 16.

16.4

Ak podnik vykoná opatrenia podľa čl. 10, ktoré by mohli vplývať na kvalitu služieb, je povinný o tom účastníka informovať prostredníctvom emailovej správy. Poskytovateľ neuplatní opatrenia, ktoré by mohli negatívne vplývať na súkromie koncových Užívateľov a na ochranu ich osobných údajov.

Článok 17
Zmeny a platnosť Všeobecných podmienok

17.1.

Spoločnosť HMZ je oprávnená Všeobecné podmienky meniť.

17.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny alebo doplnenia Všeobecných podmienok spoločnosť HMZ oznámi takúto zmenu, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia, zverejnením nových podmienok na internete, alebo v mieste svojho obchodného zastúpenia.

17.3.

Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Všeobecných podmienok, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok.

17.4.

Všeobecné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a spoločnosťou HMZ založeného Zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

17.5.

Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť HMZ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

Článok 17
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

17.1.

Text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný. Všeobecné podmienky sú spolu s Objednávkou a Tarifou neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

17.2.

Tieto Všeobecné podmienky, ako aj Tarifa budú poskytnuté Účastníkovi pred uzatvorením Zmluvy.

17.3.

Tieto Všeobecné podmienky aj s prílohami boli vydané dňa 31.01.2022 a nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.2.2022.

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.

 1. K čomu slúži tento dokument?

Účelom tohto dokumentu je oboznámiť Vás s tým, ako naša spoločnosť nakladá s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame

 2. Čo sú to osobné údaje?

Všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „subjekt údajov“), tzn. akékoľvek údaje, na základe ktorých je možné fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať

 3. Čo je to spracovanie osobných údajov?

Akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, vykonávaná tiež automatizovane, ako je zhromažďovanie, zaznamenanie, usporiadanie, uloženie, pozmenenie, vyhľadanie, použitie, šírenie či sprístupnenie, ale aj ich obmedzenia a výmaz alebo zničenie

 4. Za akým účelom sa moje osobné údaje spracovávajú a akých osobných sa údajov sa to týka?

Vaše osobné údaje spracovávame iba na tieto účely

 • plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, predovšetkým poskytnutie objednaných služieb vr. služieb servisnej podpory
 • dodržanie našich zákonných povinností
 • náš oprávnený záujem (napr. uplatnenie nášho nároku plynúceho zo zmluvy, zasielanie informácií o našich službách – priamy marketing a pod.)
 • na účely splnenia zmluvy je nevyhnutnou požiadavkou pre samotné uzatvorenie zmluvy a poskytnutie plnenia z našej strany

Vzhľadom na uvedené účely spracovávame iba údaje, ktoré uvádzate v zmluve (objednávke) s nami, prípadne údaje, ktoré od Vás získame v priebehu plnenia zmluvy, teda

 • meno a priezvisko, prípadne IČO a DIČ u podnikateľov
 • dátum narodenia
 • bydlisko, doručovacia adresa, prípadne sídlo a fakturačná adresa u podnikateľov
 • e-mailová adresa a telefónne číslo
 • údaje o tom, aké služby a v akom rozsahu od nás využívate

 

 5. Potrebujete na spracovanie údajov môj súhlas?

 

V súčasnej dobe nie, spracovávame Vaše osobné údaje len v režimoch, ku ktorým výslovný súhlas nie je potrebný

 6. Čo je to priamy marketing?

Priamy marketing je možnosť oslovenia Vás, našich zákazníkov, s ponukou služieb, aké od nás už využívate (typicky pôjde o ponuku výhodnejšieho internetového programu, oznámenia o novinkách v ponuke, akciových cenách a pod.)

Toto oslovovanie môže prebiehať formou e-mailu či SMS, ak ste takýto kontakt uviedli pri Vašej predchádzajúcej objednávke tovaru a služieb. Vždy pritom máte možnosť sa zo zasielania takýchto ponúk zadarmo a jednoducho odhlásiť odpovedaním na danú ponuku tak, že vyjadríte svoj nesúhlas so zasielaním ponúk.

 7. Kto je to správca a kto má prístup k mojim osobným údajom? 

Správcom je ten, kto nielen spracúva Vaše osobné údaje, ale predovšetkým pre toto spracovanie stanovuje účely a prostriedky. Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým my, HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIES spol s.r.o., IČO: 36373303, so sídlom Rajecká cesta 17/2806, 010 01, Žilina – sme teda správcom Vašich osobných údajov.

 8. Ako dlho moje osobné údaje spracovávate?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli. Po skončení zmluvného vzťahu v uchovávaní pokračujeme, ak pre nás táto povinnosť plynie z právnych predpisov (v súčasnej dobe to môže byť až 10 rokov). Ďalším dôvodom pre uchovanie osobných údajov aj po skončení zmluvného vzťahu je uplatnenie nášho nároku, ktorý aj naďalej pretrváva (napr. evidencia a vymáhanie dlžnej sumy).

 9. Aké sú moje práva?
 • Právo na informácie o spracovaní -Všetky potrebné informácie nájdete v tomto informačnom memorande, pokiaľ tu nenájdete to, čo hľadáte, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie
 • Právo na prístup k mojim osobným údajom, ich opravu či vymazanie – Máte právo na informáciu o účele spracovania, jeho rozsahu alebo dobe uchovania. Zároveň máte právo na to, aby boli spracované iba presné osobné údaje, ktoré zodpovedajú skutočnosti – s týmto zároveň súvisí právo na prípadnú opravu nepresných osobných údajov. Časť Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame sú údaje uvedené v Zmluve o poskytovaní služieb a v Objednávke. Ak už pominul účel či zákonný dôvod, na základe ktorého boli osobné údaje spracované, máte právo na ich vymazanie
 • Právo vzniesť námietku – Námietku máte možnosť vzniesť kedykoľvek, keď sa domnievate, že spracovanie prebieha v rozpore s právnymi predpismi. Na základe námietky sme (v prípade jej oprávnenosti) povinní spracovanie Vašich osobných údajov ukončiť. Pôjde o prípady, kedy by sme Vaše osobné údaje spracovávali z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorý by už pominul.
 • Právo na prenositeľnosť údajov Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi, urobíme tak v rozsahu, v akom o to požiadate.
 • Právo podať sťažnosť u ÚOOÚ – Kedykoľvek môžete podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov www.dataprotection.gov.sk
 • Právo na obmedzenie spracovania – V prípade, že sú Vaše spracovávané údaje nepresné, obmedzíme ich spracovanie po dobu nutnú na ich opravu alebo doplnenie. Spracovanie obmedzíme tiež po dobu, po ktorú preverujeme, že Vami vznesená námietka je legitímna.
 • Právo na oznámenie o porušení zabezpečenia osobných údajov – Toto právo spočíva v našej povinnosti oznámiť Vám v súlade s právnymi predpismi prípady, keď dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, z ktorého vyplynie vysoké riziko pre Vaše práva a slobody.

 

 10. Naše právo overiť členský štát Vášho bydliska

V prípade, že s nami uzatvárate zmluvu o poskytovaní služieb, máme právo overiť členský štát Vášho bydliska, aby sme Vám mohli umožniť používanie služby aj v iných krajinách EÚ. K tomuto úkonu sme oprávnení vyžiadať si od Vás prostriedky uvedené v článku 5 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017 / 1128 zo 14. júna 2017, týmito sú napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, miesto inštalácie zariadení, doklad o úhrade poplatkov za služby v danom členskom štáte a pod.

 11. Naše kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@bluenet.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti Rajecká cesta 17/2806, 010 01, Žilina. V súlade s právnymi predpismi sme vymenovali tzv. poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je nezávislý a má na starosti dohľad nad tým, aby naša spoločnosť nakladala s osobnými údajmi tak, ako má. Poverencom je Mária Tokarčíková, e-mailová adresa: tokarcikova@bluenet.sk